ชื่อ - นามสกุล :คุณพิมพ์พรรณ ประเสริฐ
ตำแหน่ง :งานบริหารทั่วไป
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :053-885368
Email :asset.cmru@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : งานบริหารทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :